FTESË PËR APLIKIM PËR TRAJNIME NË BUJQËSI

Ftohen të rinjtë/rejat nga Komunat: Drenas, Mitrovicë, Istog, Podujevë dhe Viti që të aplikojnë për trajnime në njërin nga sektorët përkatës, sipas tabelës së mëposhtme:

Në 8 sektorë do të kemi nga 2 grupe të të rinjve për trajnime profesionale
Nr. Komuna Perimtari Pemtari Bimë mjekësore Blegtori Përpunim i perimeve Përpunim i pemëve Përpunim i qumështit Përgatitja e ushqimit tradicional
1 Drenas 1 1 1 1
2 Viti 2 1 1
3 Podujevë 1 2 1
4 Mitrovicë 2 2 2
5 Istog 2 2 2

IADK  është duke zbatuar  projektin “Ngritja e kapaciteteve profesionale të të rinjve në sektorin e bujqësisë”  në komunat: Drenas, Gjilan, Kamenicë, Viti, Podujevë,  Mitrovicë, Rahovec, Pejë, Istog dhe Zubin Potok.  Projekti është dy vjeçar (2018/2019), dhe në vitn e parë aktivitetet do të zbatohen në 5 komuna, ndërsa vitin e dytë në 5 komunat tjera.

Trajnimet për grupet e të rinjve në sektorët e lartcekur do të mbahen në komunat përkatëse si në tabelë, dhe do të jenë nga 10 ditë trajnimi të kombinuara teori-praktik, një vizitë brenda Kosovës, ndërsa pas përfundimit secili nga përfituesit që kanë ndjekur rregullisht trajnimet, do të furnizohen simbolikisht  me pajisje esenciale për punë, varësisht nga veprimtaria e tyre për të cilën janë trajnuar, dhe po ashtu gjatë ditëve të trajnimit do të mbulohen shpenzimet e transportit dhe ushqimit me një shumë simbolike.

Të drejtë aplikimi kanë të rinjtë që:

 • janë të papunë me moshë 18-29 vjeç
 • të kenë nivel të ulët të arsimit apo trajnimit
 • t’u përkasin familjeve që jetojnë në zona rurale
 • të  kenë vullnet për të filluar veprimtarinë e tyre bujqësore
 • të kenë potencial për aktivitete bujqësore (tokë, uji, bagëti etj)

  Aplikacionet mund t’i merrni në drejtoritë për bujqësi në komunat përkatëse, ose online në faqet e internetit:www.iadk.org, ndërsa dorëzimi i aplikacionit me dokumentet e kërkuara po ashtu dorëzohen në komunat përkatëse  deri më 24.02.2018.

  Për ta shkarkuar aplikacionin klikoni këtu

  Ky grant është financuar nga projekti ‘Përkrahja e Luksemburgut për Shoqërinë Civile në Kosovë’, financuar nga Qeveria e Dukatit të Madh të Luksemburgut dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).